Общие условия

img

ОБЩИ УСЛОВИЯ

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

В Стоматологичен кабинет „Камен Георгиев“ – georgievdent.com, мое задължение е да опазя поверителността на личните Ви данни, в подкрепа на политика на откритост по отношение на начина на тяхното събиране, използване и оповестяване.

Целта на тази декларация относно поверителността на данните е да Ви информира за практиките на Стоматологичен кабинет „Камен Георгиев“ – georgievdent.com за събиране, използване и оповестяване на лични данни, които могат да бъдат предоставени чрез достъп до или използване на моя уебсайт или стоматологични услуги, или свързани с тях продукти и събрани от мен за предходните цели. Използвайки услугите, които предлагам, или посещавайки уебсайт ми, Вие предоставяте съгласие за събиране, използване на Вашите лични данни (съгласно определението по-долу) и приложимите условия за това.

Настоящата декларация за поверителност съдържа информация за начините да се свържете с мен, ако имате въпроси, желаете да бъдат направени корекции или да бъдат заличени Ваши лични данни, с които Стоматологичен кабинет „Камен Георгиев“ – georgievdent.com разполага. Препоръката ни е да се запознаете внимателно с настоящия раздел и да запазите копие на съдържащата се в него информация във връзка с бъдещи посещения на Стоматологичен кабинет „Камен Георгиев“ – georgievdent.com.

 

Лична информация

За целите на настоящата декларация за поверителност, „лични данни“ означава всяка индивидуализираща информация за конкретно лице.

 

Какви лични данни събираме

Личните данни, които събирам, могат да включват:

 • Информация за връзка (напр. имена, адрес, имейл адрес и телефон на лицето в качеството му на физическо лице);
 • Доказателство за самоличност (напр. подпис, номер на лична карта или номер на паспорт);
 • Финансова информация или данни за издаване на фактура;

 

Как използваме личните Ви данни?

Използваме личните Ви данни, за да:

 • Проверка на здравен статус;
 • Изпращане на персонализирани, интерактивни съобщения;
 • Предоставяне на навременни и надеждни услуги;
 • Предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги;
 • Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на качеството на предлаганите услуги;
 • Предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес;
 • Развитие и поддържане на отношенията и комуникацията ни с Вас;
 • Фактуриране на използваните продукти и услуги;
 • Оказване на съдействие при разследване на закононарушение; както и

 

Кога разкриваме лични данни

Освен ако не сме получили изричното Ви съгласие за това, не продаваме, предоставяме лиценз за ползване, търгуваме или отдаваме под наем личните Ви данни на трети страни.

Стоматологичен кабинет „Камен Георгиев“ – georgievdent.com

си запазва правото да разкрива лични данни пред трети страни, когато това се изисква по силата на закон, друг нормативен акт, заповед за претърсване или друго съдебно разпореждане или заповед. 

Знание и съгласие

Събирам лични данни единствено ако пациентът ми предостави съгласието си за това. Обикновено искам съгласие за последващо оповестяване на Ваши лични данни към момента на събирането им. В някои случаи, обаче, съгласие може да бъде поискано след като информацията вече е събрана, но преди нейното използване (напр, ако данните Ви ще бъдат ползвани за цел, която не е изрично упомената по-горе).

Формата на съгласие, която ни е необходима—независимо дали съгласието е изрично или по подразбиране — се определя от чувствителността на съответните лични данни и разумните очаквания на съответното лице в създалите се обстоятелства.

Можете да оттеглите предоставено съгласие по всяко време, при спазване на съответните законови и договорни ограничения, както и при предоставяне на предварително известие в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си по всяко време, моля свържете се с нас на [email protected] . Ще Ви уведомя относно последствията на оттеглянето на съгласието.

Използването на мои продукти и услуги не е обвързано с условие за предоставяне на съгласие за събиране, използване или оповестяване на информация и данни, освен изрично посочените по-горе, и единствено за упоменатите легитимни цели, за които е била събрана информация.

  

Бисквитки

Моите пациенти и посетители на сайта следва да бъдат информирани, че тяхна лична информация и данни могат да бъдат събирани автоматично посредством стандартното функциониране на интернет сървъри и използването на „бисквитки“. Събраните по този начин информация и данни не съставляват лични данни.

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които един уебсайт използва за разпознаване на редовни посетители и за улесняване на текущия достъп на потребителя до сайта и неговото използване, като същевременно позволяват на сайта да проследява поведението на потребителя и да компилира агрегирани данни с цел подобряване на съдържанието и целевата реклама. „Бисквитките“ не са програми, които проникват в системата и повреждат файлове. Най-общо те функционират чрез задаване на уникален номер на всеки потребител, който номер е лишен от самостоятелен смисъл и стойност извън задаващия съответните номера уебсайт. Ако желаете да предотвратите събирането на информация чрез използване на „бисквитки“, в повечето браузъри съществува процедура, която позволява на потребителя да приеме или забрани тяхното използване. Необходимо е да подчертаем, обаче, че използването на „бисквитки“ може да бъде необходимо с цел пълноценно използване на съответните интернет страници (напр. показване на желано съдържание или показване на информацията на сайта) по определен начин.

 

По какъв начин са защитени личната Ви информация и данни?

В рамките на търговската си дейност полагам разумни усилия да гарантирам, че личната информация и данни, събрани от Вас, са защитени от загуба или неразрешен достъп. Тази защита е в сила по отношение на информацията, която се съхранява както на електронен, така и на хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до определени служители или представители. В допълнение, използваме общоприети техники за защита на информацията, сред които защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптиране за защита на личната Ви информация и данни срещу загуба и неразрешен достъп.

 

Задържане и съхранение на лични данни

Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта (целите), за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

 

Изменения на настоящата декларация относно поверителността

Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност по всяко време и без предизвестие. Декларацията за поверителност, ведно с периодичните й актуализации, публикувана на този уебсайт, се счита за действащата декларация за поверителност и защита на данните към съответния момент.

 

Поправка на фактически грешки и актуализация на данните

Можете да ни помогнете да гарантираме изрядността на предоставената ни лична информация и данни, като ни уведомите своевременно за настъпили промени. Можете да се свържете с нас чрез избрания от Вас метод с молба за корекция или актуализация на личните Ви данни, както следва:

E-mail:                          [email protected]

Адрес за кореспонденция:                Камен Георгиев, Стоматологичен Кабинет, ул. Абоба 14Б, Бургас

Телефон:                    + 359 887969123

 

Свържете се с мен

Ако имате въпроси относно настоящата декларация относно поверителността или считате, че не спазваме посочените в нея условия, можете да се свържете с: :

На вниманието на: Камен Георгиев

Телефон: + 359 887969123

Или изпратете имейл на [email protected]

 

Използване на „бисквитки“

Съгласно стандартната политика на този уебсайт е позволено използването на всички видове „бисквитки“. Неприкосновеността и защитата на Вашата лична информация и данни е изключително важна за нас. Не запаметяваме или споделяме личните Ви данни чрез използването на „бисквитки“. Това включва номерата на кредитните Ви карти и адреса Ви. Полагаме усилия да защитим личните Ви данни, като ги използваме единствено за целите на обработка на избраните от Вас транзакции. Ако желаете да научите повече за начина на защита на поверителността на Вашите лични данни, моля, запознайте се с декларацията относно поверителността на личните данни.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са малки файлове, които уебсайтовете, които посещавате или разглеждате, запаметяват върху Вашия компютър. Те са широко разпространени и често използвани като инструмент за осигуряване на нормалното и по-ефективно функциониране на уебсайтовете, както и за предоставяне на различен вид информация на собствениците им.

Някои от начините, по които използваме „бисквитките“, са описани по-долу:

 • Идентифициране на проблеми, които сте срещнали по време на посещението на уебсайта, с цел тяхното разрешаване.
 • Събиране на не лична информация, която да се използва от нашите партньори за изпращане на съобразени с интересите Ви съобщения
 • Позволяват вграждане и споделяне на съдържание

Научете повече за видовете „бисквитки“, използвани на нашия уебсайт, и начините за управлението им. .

Оперативни (performance) „бисквитки“

Оперативните „бисквитки“ събират информация и подпомагат статистическите измерители на нашия сайт. Тази информация ни помага да подобрим функционирането на сайта чрез идентифициране на проблемите, които бихте могли да срещнете при неговото ползване, както и чрез информация за начина на достъп до него и разгледаните страници.

Оперативните „бисквитки“:

 • Запаметяват информация за начина на разглеждане на сайта и местата, на които сте срещнали проблеми и съобщения за грешки
 • Запаметяват информация за това дали сте резервирали стая или не, както и кои ключови думи сте използвали в търсенето преди да откриете нашия сайт;

Оперативните „бисквитки“:

 • Не предоставят информация на рекламодатели с цел включването Ви в рекламни кампании на други уебсайтове

Аналитични данни на Google

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

__utmt

Тези „бисквитки“ се използват за събиране на информация за начина, по който посетителите използват нашия уебсайт. Тази информация използваме за оценка на функционирането на сайта, както и за неговото усъвършенстване. „Бисквитките“ събират информация, включително за броя посетители на уебсайта, начина им на достъп според географското разположение, и посетените страници, без други лични данни. Моля, запознайте се с общия преглед на поверителността на информацията на Google.

Целеви „бисквитки“

Целевите „бисквитки“ се използват от партньорите ни с цел показване на съобщения, които могат да имат по-висока стойност или да отговарят в по-висока степен на Вашите интереси. Тези бисквитки са свързани и със социалните платформи за споделяне на Facebook и Add This.

Целевите „бисквитки“:

 • Запаметяват нелични данни, включително вида на използвания браузър, дата и часа на посещението Ви и разгледаните страници

Целевите „бисквитки“:

 • Не съхраняват лична информация (напр. имейл адреси);
 • Не могат да бъдат причината за получаване на допълнителни реклами или имейли;

Facebook

Този вид „бисквитка“ е свързана с функционирането на Facebook. Ако в миналото сте получили „бисквитка“ от Facebook, защото имате акаунт или сте посещавали Facebook.com, Вашият браузър изпраща на Facebook информация за тази „бисквитка“, когато посетите уебсайт след натискане на клавиша Like или друг plugin в социална медия. Facebook използва информацията от тази бисквитка, за да персонализира съдържанието, което виждате на уебсайта и с цел поддържане и подобряване на нивото и качеството на услугата. За по-подробна информация, моля, запознайте се с политиката за поверителност на Facebook.

Вградено съдържание

Понякога използваме вградено видео съдържание от уебсайтове като YouTube. В резултат на това, когато посетите страница с такова съдържание, можете да получите „бисквитка“ от съответните уебсайтове. Ние не контролираме разпространението на тези „бисквитки“. Това означава, че по-подробна информация ще можете да получите от уебсайтовете на съответните трети страни.

Управление на „бисквитки“

За да научите повече за управлението и контрола на „бисквитките“ от Вашия браузър, препоръчваме да посетите http://www.allaboutcookies.org/. Необходимо е да разбирате, че въпреки, че браузерът и останалите инструменти, които използвате, Ви предоставят възможности за контролиране на „бисквитките“, съществува възможност този сайт да генерира „бисквитка“ по време на бъдещи посещения. В зависимост от действията, които предприемете и поради обстоятелството, че „бисквитките“, които ползваме, са действително необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт, съществува възможност при бъдещи посещения „бисквитките“ отново да се появят в компютъра Ви. Съществуват и някои видове „бисквитки“, които не са изброени по-горе, както и такива, които вече не се използват, но все още са видими върху компютъра Ви в рамките на процеса на преход. Такива „бисквитки“ не се ползват за събиране на данни. „Бисквитките“ имат зададен жизнен цикъл и след изтичането му ще бъдат премахнати от компютъра автоматично.

 

Последно обновяване: 24.05.2018г.

img

Модерная стоматология

КОНТАКТЫ

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

 • Понедельник 8:30 – 18:00
 • Вторник 8:30 – 18:00
 • Среда 8:30 – 18:00
 • Четверг 8:30 – 18:00
 • Пятница 8:30 – 18:00

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ